Lawatan Peserta Kursus MAKPEM ke SAMH Wisma Harapan.